Προπληρωμένη άυλη κάρτα 20 € Edenred

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου για την απόκτησή της κάρτας

 1. Περιγραφή – Διάρκεια Προσφοράς:Η προωθητική ενέργεια αφορά συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/ και φυσικού αερίου που θα συναφθούν κατά το διάστημα από 01.12.2022 έως 31.12.2022 και αναφέρεται αποκλειστικά σε νέες συνδέσεις στην εταιρεία ΗΡΩΝ, που πραγματοποιείται με τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.insurancemarket.gr/energy.  Διευκρινίζεται ότι η προσφορά αποκλειστικά και μόνο για νέες αιτήσεις σύναψης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου που θα υποβληθούν μέσω αυτής από 01.12.2022 έως 31.12.2022, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης διαδικασίας αλλαγής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και σύναψης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τις εταιρείες.

  2. Είδος Προσφοράς: Mία προπληρωμένη άυλη κάρτα Ticket Restaurant ZERO αξίας είκοσι ευρώ (20€) για αγορές ανά μία σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή /και φυσικού αερίου. Αποκλείεται ρητά η αντικατάσταση της προσφοράς με την χρηματική αξία αυτής ή αντικατάσταση αυτής με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή προϊόν.

  3.Ενεργοποίηση προσφοράς: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμολόγησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου και την πολιτική της συνεργαζόμενης επιχείρησης- παρόχου ΗΡΩΝ, ο συμβαλλόμενος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την άυλη κάρτα όποτε εκείνος το επιθυμεί  στα online ή φυσικά καταστήματα εστίασης του δικτύου Ticket Restaurant.

  4. Υποχρεώσεις χρηστών: Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά χρήστη στα πλαίσια της ευρύτερης συναλλαγής του με το www.insurancemarket.gr/energy κακόπιστη, παράνομη ή καταχρηστική από το www.insurancemarket.gr/energy, δίνει το δικαίωμα σε αυτό να αποκλείσει το χρήστη αυτό από την ενεργοποίηση της προσφοράς.

  5. Αποποίηση Ευθύνης: Η προωθητική ενέργεια διεξάγεται από την NETCO EΕ,  που εδρεύει στo Ν. Ψυχικό, επί της οδού Θεμ. Σοφούλη αρ. 31, με ΑΦΜ: 800512081, αρμοδιότητος ΔΟΥ: Ψυχικού, συνεργάτη της εταιρείας ΗΡΩΝ,  αφορά σε νέες συνδέσεις που ολοκληρώθηκαν μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας/ φυσικού αερίου απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σχετικά.

  6. Προσωπικά Δεδομένα: Με την αποδοχή των όρων της προσφοράς, ο χρήστης αποδέχεται την διαβίβαση του ονόματος, επωνύμου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ticket restaurant με σκοπό την αποστολή της άυλης κάρτας (σε περίπτωση σύναψης σύμβασης προμήθειας ενέργειας) γεγονός το οποίο αποτελεί  ελεύθερη εκ μέρους του χρήστη –πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου δήλωση συγκατάθεσης σύμφωνα με την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την εθνική νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την ενεργοποίηση της προωθητικής ενέργειας από την Money Market S.A.. Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για το σχεδιασμό της προστασίας από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Για την ενημέρωσή σας παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου.

  7. Δικαίωμα ανάκλησης της προσφοράς: H NETCO EE δικαιούται να ανακαλεί μονομερώς με απόφαση της διοίκησης εν όλω η εν μέρει την προσφορά, καθώς και να τροποποιεί τους παρόντες όρους, υπό την προϋπόθεση σχετικής δημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.insurancemarket.gr/energy.

  8. Αποδοχή των όρων: Η αίτηση για ενεργοποίηση της προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του χρήστη από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως.