Επιχείρηση

Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας με έκπτωση 25% (€/kWh) Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς έκπτωση (€/kWh)
6,00 0,0649 0,0865
Πάγιο (€/μήνα) 6,00
Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας με έκπτωση 25% (€/kWh) 0,0649
Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς έκπτωση (€/kWh) 0,0865

Οι παραπάνω χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Φυσικό Αέριο

Αναλογική Χρέωση Προµήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh) ΔΩΡΟ EXTRA Έκπτωση Συνέπειας* Πάγιο (€/Μήνα)
(Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,006) * 0.55 25% της κατανάλωσης Φυαικού Αερίου κάθε μήνα +20% Δωρεάν Ποσότητα κάθε μήνα 3,4
Αναλογική Χρέωση Προµήθειας Φυσικού Αερίου (€/kWh) (Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης Εκάστοτε Τριµηνιαίας Δηµοπρασίας + 0,006) * 0.55
ΔΩΡΟ 25% της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου κάθε μήνα
EXTRA Έκπτωση Συνέπειας* +20% Δωρεάν Ποσότητα κάθε μήνα
Πάγιο (€/Μήνα) 3,4
– Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες.
* Mε την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού σου.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.